WAŻNE INFORMACJE

  Dyrektor  Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu informuje, że w dniach od 1 marca 2022 r. do 25 marca 2022 r. można dokonać zapisów dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej.

     Powyższy termin dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły tj. w miejscowościach: Ślemień, Kocoń i Las, a także spoza obwodu.

     Aby dokonać zgłoszenia, rodzic lub prawny opiekun dziecka winien zgłosić się w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu, ul. Szkolna 1, w godzinach od 700 do 1430  wraz z niżej wymienionymi dokumentami:

     DRUKI DOKUMENTÓW można pobrać ze strony internetowej Szkoły Podstawowej  w Ślemieniu, w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Ślemieniu oraz w Przedszkolu Publicznym w Ślemieniu.

JADŁOSPIS

 

 

 

PONIEDZIAŁEK 16.05.2022R

  OBIAD

-Zupa grochowa z ziemniakami (7,9)

-Spaghetti z mięsem i sosem bolonese (1,7)

-Kompot owocowy/ Herbata;

 WTOREK 17.05.2022R

OBIAD

-Rosół z makaronem (1,3,7,9)

-Sznycel wieprzowy (1,3)

-Surówka wiosenna; Ziemniaki z masłem i koperkiem (7)

-Kompot owocowy/ Herbata;

 ŚRODA 18.05.2022R

OBIAD

-Zupa ogórkowa z ziemniakami (7,9)

-Potrawka z kurczaka (1,7)

-Jarzyny na parze (7)

-Ryż (7)

-Kompot owocowy/ Herbata;

 CZWARTEK 19.05.2022R

OBIAD

-Zupa pomidorowa z makaronem muszelka (1,3,7,9)

-Szynka duszona w sosie (1,7)

-Kapusta zasmażana (1,7)

-Ziemniaki z masłem i koperkiem (7)

-Kompot owocowy/ Herbata;

 PIĄTEK 20.05.2022R

OBIAD

Zupa krupnik na podrobach (1,7,9)

-Paluszki rybne (1,4)

-Marchewka z groszkiem zasmażana (1,7)

-Ziemniaki z masłem i koperkiem (7)

-Kompot owocowy/ Herbata;

 

 

ALERGENY

 1. – PRODUKTY ZAWIERAJĄCE GLUTEN (PSZENICA, ŻYTO, JĘCZMIEŃ, OWIES, JĘCZMIEŃ, ORKISZ)
 2. – SKORUPIAKI I PRODUKTY POCHODNE
 3. – JAJKA
 4. – RYBY
 5. – ORZESZKI ZIEMNE
 6. – SOJA
 7. – MLEKO I PRODUKTY POCHODNE
 8. – ORZECHY (MIGDAŁ, ORZECH LASKOWY, WŁOSKI, NERKOWCA, PISTACJE)
 9. – SELER
 10. – GORCZYCA
 11. – NASIONA SEZAMU
 12. – DWUTLENEK SIARKI
 13. – ŁUBIN
 14. – MIĘCZAKI

Wytyczne MEiN, MZ i GIS

dla szkół podstawowych – tryb pełny stacjonarny

( wrzesień 2021 )

Ogólne zasady dla szkół i placówek:

+ Szczepienie

 • rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.

Dezynfekcja

 • przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

Dystans

 • minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.

Higiena

 • częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Maseczka

 • w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.

Wietrzenie

 • przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

Organizacja zajęć

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

 2. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia wychowawcy lub dyrektora szkoły o zachorowaniu na COVID-19 ucznia lub osoby zamieszkałej pod wspólnym adresem oraz o kwarantannie nałożonej przez Inspektora Sanitarnego.

 3. Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).

 4. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 5. Przy wejściu do budynku szkoły umieszczono informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. Rekomenduje się, aby uczniowie po przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności myli ręce wodą z mydłem.

 6. Opiekunowie odprowadzający dzieci, rodzice maja ograniczony wstęp do budynku szkoły. W razie potrzeby korzystają z dzwonka umieszczonego na drzwiach głównych lub kontaktują się z nauczycielem, dyrektorem i innymi osobami zatrudnionymi w szkole przy użycie e-dziennika, maila lub telefonu. Rodzice przebywający na terenie szkoły (w przypadku konieczności załatwienia pilnych spraw, np. w sekretariacie ) winni zastosować się do zasad:

 1. dystans od innych osób min. 1,5 m,

 2. stosować w przestrzeniach wspólnych środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych.

 1. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły.

 2. Należy ograniczyć, do niezbędnego minimum, przebywanie w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do zastosowania środków ochronnych (maseczki), zachowania dystansu od innych osób (min. 1,5 m) oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły. Dodatkowo zaleca się dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek jednorazowych.

 3. Zapewnia się sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia ( kontakt telefoniczny, emailowy, poprzez e-dziennik ). W przypadku gdy ze względu np. na pracę zawodową rodzic nie może odebrać telefonu winien on udostępnić wychowawcy klasy numer telefonu do innej osoby ( dziadkowie, starsze pełnoletnie rodzeństwo, osoby z rodziny lub inne ).

 4. Przy wejściach do budynku szkoły zapewnia się stacje dezynfekujące z funkcją bezdotykowego pomiaru temperatury. Temperatura jest mierzona także przy użyciu termometrów bezdotykowych ( dezynfekowanych po każdej grupie ).

 5. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. Rodzice zostaną niezwłocznie powiadomieni o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

 6. Zapewnia się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych, i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. W miarę możliwości. W szkole ogranicza się organizację uroczystości, wspólnych dla całej społeczności szkolnej.

 7. Ustala się ( w oparciu o plan lekcji ) indywidualny harmonogram/plan dnia (lub tygodnia) dla danej klasy, uwzględniający m.in.:

 • godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły,

 • korzystanie z przerw (nie rzadziej niż co 45 min),

 • korzystanie ze stołówki szkolnej,

 • zajęcia na boisku.

 1. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

 2. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, stosuje się zasady:

 • zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m

 • pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,

 • po każdej lekcji dezynfekuje się powierzchnie dotykową biurka nauczyciela,

 • w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów,

 • w miarę potrzeby zapewnienie nauczycielowi maseczek, rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk przez pracodawcę.

 1. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 2. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć zostają usunięte ( dywany w klasach młodszych, pluszowe zabawki w świetlicy ).

 3. Uczeń winien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli klasa posiada szafki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.

 4. Infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe są regularnie czyszczone z użyciem wody z detergentem lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej podłoga jest myta przy użyciu wody z detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, a używany sprzęt sportowy – po każdym jego użyciu przez daną klasę.

 5. Sale są wietrzone, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.

 6. Przy sprzyjających warunkach pogodowych uczniowie korzystają z boisk sportowych oraz przebywają na świeżym powietrzu.

 7. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Unika się wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.

 8. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, rezygnuje się z ćwiczeń i gier kontaktowych.

 9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami.

 10. Ustala się dwie różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły ( na godz. 8.00 – klasy A i na godz. 8.55 – klasy B ).

 11. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych wprowadza się zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Zaleca się w pierwszej kolejności regularne mycie rąk wodą z mydłem, ewentualnie dezynfekcję rąk. Świetlice są wietrzone (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu prac porządkowych – czyszczenie przy użyciu wody z detergentem lub dezynfekcji.

 12. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. W przestrzeni wspólnej stosują maseczki.

 13. Zajęcia pozalekcyjne organizuje się w małych grupach lub w oddziałach klasowych, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych.

 14. Ustala się zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.

 15. Dystrybucją wody pitnej ( z ogólnodostępnego dystrybutora ) zajmują się nauczyciele pełniący dyżur na parterze budynku szkoły.

 16. Dyrektor szkoły dokonujek aktualizacji i upowszechnienia wewnętrznego regulaminu lub procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem:

 • specyfiki placówki, w tym realizacji zajęć pozalekcyjnych, konsultacji i ew. zajęć w formie zdalnej,

 • zaleceń wskazanych w przedmiotowych wytycznych,

 • aktualnych przepisów prawa.

 1. Dyrektor szkoły może wprowadzić dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń
i powierzchni

 1. Przy wejściu głównym umieszcza się numer do kontaktu z inspekcją sanitarną w sprawie koronawirusa +48 22 25 00 115 oraz numery alarmowe 999, 112.

 2. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, które wchodzą do szkoły, dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos maseczką oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. Zapewnia się regularne napełnianie dozowników z płynem do dezynfekcji.

 3. Dyrektor monitoruje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników, wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte.

 4. Przeprowadzając dezynfekcję, ściśle przestrzega się zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 5. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.

 6. Na terenie szkoły zapewnia się miejsca/pojemniki do wyrzucania zużytych maseczek i rękawic jednorazowych. Zalecenia w tym zakresie zostały wskazane na stronie internetowej GIS: https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/

 7. Sale lekcyjne wietrzy się nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w sali, w tym również przed rozpoczęciem zajęć.

 8. Podmioty zewnętrzne ( np. najemcy sal, sali gimnastycznej ) zobowiązuje się do przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń, użytych przyrządów i sprzętów należących do szkoły, jak również do wietrzenia tych pomieszczeń.

 

Gastronomia

 1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. W przypadku kontaktu z uczniami i innymi pracownikami szkoły pracownicy gastronomii powinni stosować maseczkę (rekomendowane maseczki chirurgiczne).

 2. Osobom pracującym w kuchni i na stołówce zaleca się częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem albo dezynfekowanie osuszonych dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

 3. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych, zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Spożywanie posiłków odbywa się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami wynosi co najmniej 1,5 m. Przy zmianowym wydawaniu posiłków dokonywane jest czyszczenie blatów stołów po każdej grupie.

 4. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych, z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.

 5. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.

 6. Na terenie szkoły nie organizuje się poczęstunków z osobami spoza szkoły.

 7. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C i je wyparza.

 8. Od dostawców cateringu można wymagać pojemników i sztućców jednorazowych. Wymaganie to dotyczy szkół, w których nie jest możliwe zapewnienie właściwych warunków mycia naczyń i sztućców, porcjowania/nakładania dostarczonych posiłków. Należy zadbać o odpowiednie segregowanie zużytych pojemników i sztućców.

 9. Posiłki wydaje się tylko bezpośrednio przez obsługę. W stołówce rezygnuje się z samoobsługi uczniów. Dania i produkty są podawane przez osobę do tego wyznaczoną/pracownicy szkoły.

 10. Jeżeli posiłki dostarczane przez firmę cateringową do tej pory były przywożone w pojemnikach zbiorczych, następnie rozkładane i podawane z wykorzystaniem talerzy i sztućców będących na wyposażeniu szkoły, to taki sposób podawania posiłków może być kontynuowany, pod warunkiem że naczynia i sztućce wielorazowego użytku stosowane w danej szkole są myte zgodnie z zaleceniem wskazanym powyżej.

 11. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników

 1. Wszyscy pracownicy zostali poinstruowani o zasadach wynikających z Wytycznych oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań.

 2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.

 3. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, stosuje się rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).

 4. Wyznacza się miejsce, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych – parter szkoły, pomieszczenie obok sekretariatu szkoły.

 5. Pracownicy zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.

 6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.

 7. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którzy mieli kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

 8. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.

 9. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 10. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.

* Ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl, a także obowiązujących przepisów prawa.

Załączniki – instrukcje

 1. mycia rąk

https://www.gov.pl/web/gis/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece

 1. dezynfekcji rąk

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

 1. prawidłowego zdejmowania maseczki

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

 1. prawidłowego zdejmowania rękawiczek

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

 1. wykaz produktów biobójczych

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze

     Dyrektor Szkoły Podstawowej uprzejmie informuje, że decyzją Zarządu Rady Rodziców wybrano ofertę przedłożoną przez InterRisk Vienna Insurance Group do ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2021/2022.

     Jednorazowa składka płatna do 15 września br., w wysokości 50 zł NIE JEST OBOWIĄZKOWA. 

     Rodziców zainteresowanych wpłatą na ubezpieczenie uczniów prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia dzieci oraz dokumentami zamieszczonymi w poniższych załącznikach.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

DRUK ROSZCZENIA

SPOSÓB ZGŁASZANIA SZKODY

ZAKRES UBEZPIECZENIA

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

INFORMACJA – TRYB SKŁADANIA REKLAMACJI

     Nasi najmłodsi uczniowie mogą cieszyć się zabawą na przyszkolnym placu zabaw, który został zakupiony przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Ślemieniu. Z placu zabaw mogą korzystać także w czasie popołudniowym oraz w okresie przerw w zajęciach szkolnych – jest on ogólnodostępny.

     Aby ustrzec dzieci przed niebezpiecznymi zachowaniami na huśtawkach, zjeżdżalniach itp. opracowano szczegółowy regulamin placu zabaw, a wszyscy uczniowie zostali z nim zapoznani na zajęciach z wychowawcą.

   


REGULAMIN PLACU ZABAW