Laboratoria Przyszłości

     Laboratoria Przyszłości to nowa rządowa inicjatywa, w której bierze udział nasza szkoła. Dzięki niej placówki otrzymały fundusze na zakup nowoczesnego wyposażenia  technicznego  potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Dzięki Programowi zakupiono do szkoły nowoczesny i praktyczny sprzęt, który już jest w użyciu i uatrakcyjnia zajęcia szkolne i pozalekcyjne, pobudza ciekawość, dociekliwość, daje radość co sprzyja procesowi edukacyjnemu oraz twórczemu spędzaniu czasu wolnego. Pozwala uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym.

     Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności naszych uczniów. 

Wszystkie wpisy