SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚLEMIENIU

Informacje podstawowe

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa Im. Ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do: www.spslemien.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2020r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 11.03.2024r.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak nawigacyjnych skrótów klawiszowych,

 • elementy nietekstowe (grafiki, zdjęcia, filmy) nie mają dodanego tekstu alternatywnego lub opisów treści,

 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,

 • Strona internetowa nie posiada mapy strony.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,

 • wybór koloru tła,

 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

Oświadczenie sporządzono dnia: 25.09.2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej: https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

 1. Szkoła Podstawowa Im. Ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu w pewnej części spełnia dostępność architektoniczną.

Budynek:

 • wejście główne nie jest dostosowane do osób poruszających się na wózkach

 • wejście boczne (część byłego gimnazjum) spełnia warunki umożliwiające poruszanie się osób na wózkach. Umożliwia wejście na poziom parteru oraz swobodne przemieszczanie się w obrębie tego poziomu

Infrastruktura:

 • brak możliwości skorzystania z toalet i natrysków przez osoby niepełnosprawne na każdej kondygnacji

 • brak wind

 • przed budynkiem szkoły wytyczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

 • brak sygnalizacji wzywania pomocy

 • brak zapewnienia informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób dotykowy i głosowy

Czynności dodatkowe:

 • zapewniony dostęp alternatywny polegający na zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby

 • zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami możliwości bezpiecznej ewakuacji