SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚLEMIENIU

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry i ewidencje:

 • wniosków o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego,
 • wydanych aktów nadania, stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,
 • rejestr zaświadczeń nauczycieli, którzy w wyniku postępowania kwalifikacyjnego prze komisją kwalifikacyjną otrzymali stopień nauczyciela kontraktowego,
 • wyjść pracowników,
 • lista obecności pracowników obsługi i administracji,
 • wypadków,
 • delegacji,
 • nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego,
 • wydanych legitymacji szkolnych,
 • wydanych legitymacji nauczycielskich,
 • kart motorowerowych,
 • świadectw szkolnych,
 • skarg i zażaleń,
 • zarządzeń wewnętrznych,
 • zastępstw za nauczycieli nieobecnych,
 • opinii i orzeczeń z PPP
 • dzieci objętych zajęciami rewalidacyjnymi,
 • uczniów, którym przyznano jednorazowe zasiłki losowe i inną pomoc materialną,
 • uczniów korzystających z obiadów refundowanych
 • programów szkolnych,
 • pism wpływających i wychodzących
 • księga ewidencji dzieci,
 • księga uczniów,
 • księga inwentarzowa,
 • ewidencja księgozbioru,
 • ewidencja kontroli sanitarno-higienicznej,
 • ewidencja wizytacji

Protokolarze:

 • Rady Pedagogicznej,
 • Rady Rodziców,
 • Samorządu Uczniowskiego.

Archiwa:

 • dzienniki lekcyjne,
 • dzienniki zajęć pozalekcyjnych,
 • arkusze ocen,
 • pozostała dokumentacja szkoły.

Rejestry druków ścisłego zarachowania:

 • księga druków ścisłego zarachowania (świadectwa, legitymacje nauczycielskie, legitymacje uczniowskie, karty motorowerowe)