Podsumowanie projektu
https://drive.google.com/file/d/1gDiq3faFt-b1aL3BH9imZS-9EIvOkyee/view

     „Co dwie głowy, to nie jedna” („Two heads are better than one”) to tytuł projektu, który jest realizowany w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu. Do naszej szkoły uczęszcza 275 uczniów z trzech miejscowości: Ślemień, Kocoń i Las. Nasza placówka jest miejscem, gdzie dzieci mogą realizować swoje pomysły, rozwijać zainteresowania, poszerzać wiedzę o świecie. Dyrektor i nauczyciele starają się pozyskiwać fundusze, aby zapewnić wychowankom dodatkowe zajęcia pozalekcyjne: artystyczne, logopedyczne, ekologiczne, pomoc psychologiczną, wycieczki krajowe i zagraniczne oraz uczynić ich otwartymi na podejmowanie aktywności społecznych.

     Realizowane wcześniej projekty edukacyjne uświadomiły nam potrzebę doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie posługiwania się językiem angielskim i wprowadzaniem innowacyjnych metod kształcenia, aby podnosić wyniki uzyskiwane przez uczniów z egzaminu z języka angielskiego. Sposobem na osiągniecie satysfakcjonujących rezultatów ma być stosowanie przez nauczycieli różnych przedmiotów metody CLIL oraz efektywne wykorzystanie różnych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dostrzegamy w tych działaniach szansę na przekonanie młodzieży do uczenia się języków, aby lepiej funkcjonować we współczesnym świecie i na rynku pracy. Chcemy przekonać ich, że na naukę języka nigdy nie jest za późno, zachęcić do kontaktu z rówieśnikami z zza granicy, wpływać na podwyższanie świadomości obywatelskiej, także w wymiarze europejskim.

     Naszym zamysłem jest doskonalenie umiejętności pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poznawanie nowych metod pracy z nimi stosowanych w krajach europejskich. Zdajemy sobie sprawę, że istotnym problemem jest zdobywanie kompetencji w zakresie posługiwania się językiem angielskim przez nauczycieli i pracowników administracyjnych szkoły (bariera językowa jest główną przeszkodą w otwarciu się na udział w realizowaniu projektów edukacyjnych). Pragniemy wzmocnić działania zapobiegające antropopresji i degradacji środowiska w najbliższym otoczeniu przez rozwijanie świadomości ekologicznej lokalnej społeczności.

     Zależy nam też na poprawie relacji między pracownikami szkoły, odbudowie wzajemnego zaufania, chęci współpracy i wspierania się w trudnych sytuacjach. Chcemy, aby zbliżyły nas wspólne działania w myśl przysłowia: „Co dwie głowy, to nie jedna”. Grupa projektowa, licząca 23 osoby, będzie realizowała zajęcia w ramach przygotowania kulturowego, językowego i merytorycznego. W fazie mobilności planowane są wyjazdy dla 16 osób do trzech krajów: Hiszpanii, Finlandii i Malty. Podczas pierwszego wyjazdu do Hiszpanii planuje się zrealizować sześć mobilności dla nauczycieli, którzy będą się uczyli języka angielskiego na poziomie B2. Wezmą oni również udział w zajęciach z ekologii, kulturoznawstwa i innowacyjnych metod nauczania. Dyrektor, wicedyrektor i nauczyciel, który pełnił funkcję wicedyrektora wyjadą do Finlandii, aby uczestniczyć w kursie zarządzania oświatą oraz w zajęciach z przedmiotów ścisłych, będą zwracać uwagę na innowacyjne metody nauczania młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ostatnim wyjeździe na Maltę planujemy zrealizować pięć mobilności dla nauczycieli z wieloletnim stażem pracy, zaangażowanych, biorących udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, jednak posiadających barierę językową. Intensywne przygotowania przed wyjazdem i kurs językowy na poziomie A2/B1 mają pomóc im otworzyć się na możliwość poznania sposobów i metod pracy nauczycieli europejskich, skutecznie przygotowujących do egzaminów, wykorzystujących innowacje technologiczne w edukacji.

     Jesteśmy przekonani, że działania w ramach projektu: „Co dwie głowy, to nie jedna” przyczynią się do zrealizowania potrzeb naszej szkoły. Przełamania bariery językowej przez nauczycieli pozwoli nawiązać współpracę z innymi placówkami, zaangażować się w nowe projekty np. za pomocą platformy eTwinning, wprowadzić nowe metody, narzędzia nauczania na wszystkich etapach edukacyjnych. Lekcje przeprowadzone metodą CLIL będą atrakcyjniejsze dla uczniów, a to przełoży się na ich zaangażowanie i osiągane wyniki z egzaminu z języka angielskiego. Dzięki tym działaniom chcemy stworzyć silną grupę projektową do realizacji przyszłych projektów językowych. Zlikwidowanie bariery językowej, wykorzystanie nowych, poznanych metod pracy przyczyni się do podniesienia jakości naszej pracy.