SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚLEMIENIU

Organy Szkoły Podstawowej w Ślemieniu

Dyrektor szkoły:

mgr Edyta Gołek – dyrektor Szkoły Podstawowej od 2007 r. Powołana przez organ prowadzący, nauczycielka fizyki w szkole podstawowej. Jest kierownikiem zakładu pracy dla  zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkoły. 

  Dyrektor kieruje działalnością szkoły lub placówki i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności:

  1. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą
  2. Organizuje całość pracy dydaktycznej,
  3. Sprawuje nadzór pedagogiczny,
  4. Dysponuje środkami finansowymi szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
  5. Wykonuje inne zadania wynikające z odrębnych przepisów – m.in. wydaje decyzje administracyjne.

  Rada Pedagogiczna

  Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

  1. Zatwierdzenie planów pracy szkoły.
  2. Zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.
  3. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole.
  4. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
  5. Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.

  Rada Rodziców

  Skład:
  P. Katarzyna Bąk – przewodnicząca

  P. Kamila Krzak – zastępca przewodniczącej

  P. Barbara Jurczak – sekretarz

  P. Karolina Wiśniewska– skarbnik

 Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Ślemieniu

Michał Koziołek – przewodniczący
Zofia Mikołajczyk – zastępca przewodniczącego
Członkowie Zarządu – Aleksandra Gradek, Anna Łoboda, Anna Górny

     Wszystkie wymienione organy szkoły działają w oparciu o regulaminy.