SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚLEMIENIU

Struktura własnościowa i majątek szkoły

Szkoła Podstawowa w Ślemieniu jest jednostką budżetową działającą w ramach zespolonej administracji rządowej.
W jej skład wchodzą:

 Szkoła przynależna do sektora finansów publicznych realizuje swoje zadania związane z gospodarką finansową zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2009, Nr 157, poz. 1240.

  Stan majątku Szkoły Podstawowej w Ślemieniu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 

Środki trwałe                                                                                              

  • grupa 00 – grunty – 114 000, 00 zł
  • grupa 01 – budynki i lokale – 3 657 142, 67 zł
  • grupa 02 – elementy inżynierii lądowej i wodnej – 438 438, 58 zł
  • grupa 03 – kotły i maszyny energetyczne – 53 980, 00 zł
  • grupa 08 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 9 181, 03 zł                           

Pozostałe środki trwałe – 1 077 862, 06 zł

Zbiory biblioteczne – 61 668, 89 zł

Wartości niematerialne i prawne – 16 061, 32 zł

Sprawozdania finansowe za 2023 rok

Bilans za 2023 rok

Rachunek zysków i strat za 2023 rok

Zestawienie zmian funduszu jednostki za 2023 rok

Informacja dodatkowa za 2023 rok

Sprawozdania finansowe za 2022 rok

Bilans za 2022 rok

Rachunek zysków i strat za 2022 rok

Zestawienie zmian funduszu jednostki za 2022 rok

Informacja dodatkowa za 2022 rok

Sprawozdania finansowe za 2021 rok

Bilans za 2021 rok

Rachunek zysków i strat za 2021 rok

Zestawienie zmian funduszu jednostki za 2021 rok

Informacja dodatkowa za 2021 rok

Sprawozdania finansowe za 2020 rok

Bilans za 2020 rok

Rachunek zysków i strat za 2020 rok

Zestawienie zmian funduszu jednostki za 2020 rok

Informacja dodatkowa za 2020 rok

Sprawozdania finansowe za 2019 rok

Bilans za 2019 rok

Rachunek zysków i strat za 2019 rok

Zestawienie zmian funduszu jednostki za 2019 rok

Informacja dodatkowa za 2019 rok

 

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Bilans Za 2018r.

Rachunek Zysków i strat za 2018r.

Zestawienie zmian funduszu za 2018r.

Informacja dodatkowa za 2018r.