KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z art.13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu.

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu ul. Szkolna 1, 34-323 Ślemień lub email: gimslem@poczta.fm.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pana Dominika Studenckiego, z którym będzie można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu ul. Szkolna 1, 34-323 Ślemień lub email: iod.bhp@gmail.com.

3. Przetwarzanie danych osobowych realizowane jest: na podstawie art. 6 ust.1 lit. a), lit. c), w szczególności tylko wtedy gdy:

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (realizacja przez szkołę zadań, wynikających wprost z przepisów prawa, lub określonych zadań statutowych).

oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f), w szczególności tylko wtedy gdy:

 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj.
 • marketingu (przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji na urządzeniach komunikacji elektronicznej lub za pomocą poczty tradycyjnej ),
  zapewnienia bezpieczeństwa osób (przede wszystkim uczniów i pracowników) i mienia szkoły z zachowaniem prywatności i godności osób.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane do :

 • Systemu Informacji Oświatowej (SIO),
 • Towarzystwa Ubezpieczeniowego,
 • Podmiotów Medycznych,
 • Dziennika elektronicznego (dane uczniów i rodziców),
 • Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie,
 • Innych szkół i instytucji (konkursy, turnieje, zawody, kursy itp.).

5. Prawa osób, których dotyczą dane osobowe:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • prawo do cofnięcia zgody,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych Administratora.

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ślemień, 05.03.2019 r.