WAŻNE INFORMACJE

Zał. nr 1 – STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH PRZED KRZYWDZENIEM

Zał. nr 2 – ANKIETA – STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

Zał. nr 3 – OCENA RYZYKA – IDENTYFIKACJA CZYNNIKÓW RYZYKA

Zał. nr 4 – OBSZARY SZACOWANIA RYZYKA

Zał. nr 5 – MONITORING REALIZACJI POLITYKI OCHRONY MAŁOLETNICH PRZED KRZYWDZENIEM

Zał. nr 6 – PROCEDURY PODEJMOWANIA INTERWENCJI W SYTUACJI PODEJRZENIA KRZYWDZENIA LUB POSIADANIA INFORMACJI O KRZYWDZENIU MAŁOLETNIEGO

Zał. nr 6a – KARTA INTERWENCJI

Zał. nr 7 – ZASADY BEZPIECZNEJ REKRUTACJI PERSONELU

Zał. nr 7a – OŚWIADCZENIE O KRAJACH ZAMIESZKANIA

Zał. nr 7b – OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

Zał. nr 8 – ZASADY BEZPIECZNYCH RELACJI MIĘDZY MAŁOLETNIMI A PERSONELEM, W TYM ZACHOWANIA NIEDOZWOLONE

Zał. nr 9 – ZASADY KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Z DOSTĘPEM DO SIECI INTERNET ORAZ PROCEDURY OCHRONY MAŁOLETNICH PRZED TREŚCIAMI SZKODLIWYMI I ZAGROŻENIAMI W TEJ SIECI

Zał. nr 10 – ZASADY OCHRONY WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH MAŁOLETNICH

Zał. nr 11 – PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY

Zał. nr 12 – ANKIETA – POTRZEBY INFORMACYJNE I SZKOLENIOWE

Zał. nr 13 – REJESTR UJAWNIONYCH LUB ZGŁOSZONYCH INCYDENTÓW LUB ZDARZEŃ ZAGRAŻAJĄCYCH DOBRU MAŁOLETNICH

Zał. nr 14 – WYMOGI DOTYCZĄCE BEZPIECZNYCH RELACJI MIĘDZY MAŁOLETNIMI, W TYM ZACHOWANIA NIEDOZWOLONE

Zał. nr 15 – PROCEDURY I OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA SKŁADANIE ZAWIADOMIEŃ O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA NA SZKODĘ MAŁOLETNIEGO

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ślemieniu

Podstawa prawna:

1. Ustawa o kierujących pojazdami z 5 stycznia 2011r. (Data obowiązywania: 2013- 01- 19.)

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie uzyskania karty rowerowej.

3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Zasady uzyskania karty rowerowej:

1. Kartę rowerową może uzyskać osoba , która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat.

2. Sprawdzenia niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonuje nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego .

3. Treści, zgodnie z podstawą programową, umożliwiające przygotowanie uczniów szkoły podstawowej do ubiegania się o wydanie karty rowerowej są realizowane podczas lekcji techniki (ogólne przepisy ruchu drogowego, znaki i sygnały drogowe, zasady poruszania się na skrzyżowaniach, obsługa i wyposazenie roweru, pierwsza pomoc).

4. Praktyczna nauka jazdy na rowerze pozostaje w gestii rodziców.

5. Udokumentowania spełnienia wymagań uzyskania karty rowerowej dokonuje się w “Arkuszu zaliczeń” (załącznik 2).

6. Egzamin składa się z dwóch części:

a) teoretycznej

b) praktycznej

7. Egzamin teoretyczny odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 25 pytań, sprawdzającego wiedzę z przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych, zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz wiadomości z pierwszej pomocy. Aby go zaliczyć należy uzyskać 80% prawidłowych odpowiedzi (20 prawidłowych odpowiedzi).

8. Czas trwania egzaminu wynosi 35 minut.

9. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych na boisku szkolnym, placu szkolnym.

– Obsługa techniczna roweru:

1) ustawienie wysokości siodełka,

2) sprawdzenie hamulców,

3) sprawdzenie ilości powietrza w oponach.

– Umiejętności praktyczne:

4) przygotowanie do jazdy,

5) ruszanie z miejsca na płaskim terenie,

6) jazda do przodu po prostej,

7) jazda do przodu po łukach,

8) jazda po łukach w kształcie “łezki” i/lub “ósemki”,

9) płynne hamowanie,

10) zatrzymanie roweru w określonym miejscu (stop),

11)- 13) właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe (szczególnie znaki: A- 5, A- 7, A- 8, A- 10, A- 16, A- 17, A- 29,

B- 1, B- 2, B- 9, B- 20, B- 21, B- 22,

C- 2, C- 4, C- 5, C- 12, C- 13, C- 13a,

D- 1, D- 2, D- 3, D- 6),

14) prawidłowy skręt w prawo lub lewo,

15) upewnienie się czy można skręcić (odwrócenie głowy),

16) zasygnalizowanie zmiany kierunku jazdy (wystawienie wyprostowanej ręki),

17) przecinanie się kierunku ruchu,

18) jazda wyznaczonym torem na wprost, nie wolno najechać na linie,

19) omijanie, slalom wolny miedzy 4 pachołkami rozmieszczonymi w odstępie 1,5 m,

20) ogólne wrazenie (np. pewna jazda, podpieranie się nogami, upadek).

10. Aby zaliczyć część praktyczną należy dobrze wykonać 90% elementów. W razie niepowodzenia, każdy uczeń może pokonać tor dwa razy.

11. Egzamin na kartę rowerową będzie organizowany raz w roku (maj- czerwiec).

12. Egzamin poprawkowy uczeń może zdawać w terminie ustalonym przez nauczyciela.

13. W celu uzyskania karty rowerowej uczeń po zaliczeniu testu kwalifikacyjnego i jazdy na rowerze składa u nauczyciela techniki:

– zdjęcie opisane danymi ucznia (imię i nazwisko oraz klasa),

– arkusz zaliczeń.

14. Dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń wydaje uczniom nieodpłatnie, kartę rowerową na drukach wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskania karty rowerowej.

Załącznik 1

Wzór KARTY ROWEROWEJ

Załącznik 2

Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o karte rowerową

    Dyrektor Szkoły Podstawowej uprzejmie informuje, że decyzją Zarządu Rady Rodziców wybrano ofertę przedłożoną przez TUZ TUW do ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2023/2024.

    Jednorazowa składka płatna do 20 września br. w wysokości 55 zł ( z sumą ubezpieczenia 40 000 zł ) NIE JEST OBOWIĄZKOWA

    Rodziców zainteresowanych wpłatą na ubezpieczenie uczniów prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia dzieci oraz dokumentami zamieszczonymi w poniższych załącznikach.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia

Jak zgłosić roszczenie, odszkodowanie w 3 dni – ulotka

Druk zgłoszenia szkody z tytułu NNW

Jak złożyć reklamację

Karta produktu do warunków ogólnych

Klauzule informacyjne

Tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu

Zakres ubezpieczenia

     Nasi najmłodsi uczniowie mogą cieszyć się zabawą na przyszkolnym placu zabaw, który został zakupiony przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Ślemieniu. Z placu zabaw mogą korzystać także w czasie popołudniowym oraz w okresie przerw w zajęciach szkolnych – jest on ogólnodostępny.

     Aby ustrzec dzieci przed niebezpiecznymi zachowaniami na huśtawkach, zjeżdżalniach itp. opracowano szczegółowy regulamin placu zabaw, a wszyscy uczniowie zostali z nim zapoznani na zajęciach z wychowawcą.

   


REGULAMIN PLACU ZABAW