SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚLEMIENIU

Sposoby załatwiania spraw

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego i Instrukcją Kancelaryjną. Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

 Godziny urzędowania sekretariatu:


sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku od 7.00 – 15.00

w dni pracy szkoły

 1. Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub o duplikat dokumentu powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły. Stosowne dokumenty osoba ta odbiera osobiście w sekretariacie szkoły.

   2.    Dane podlegające ochronie:

 • dane osobowe pracowników zatrudnionych w szkole
 • dane osobowe uczniów i ich rodziców
 • wynagrodzenia pracowników
 • opinie/informacje Poradni Psychologiczno Pedagogicznej i innych poradni specjalistycznych
 • dokumentacja dydaktyczno-wychowawcza – udostępniana organowi kontrolującemu
  i nadzorującemu szkołę

Procedura skarg i zażaleń – zawiera szczegółowe informacje dotyczące trybu i sposobu załatwiania spraw.

 PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG  I WNIOSKÓW

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W  ŚLEMIENIU

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r., nr 98, poz. 1071).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r., nr 5, poz. 46).

 

 

Rozdział I

 

Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków

 

 1. Skargi i wnioski przyjmowane są przez dyrektora szkoły. W przypadku jego nieobecności skargi przyjmuje wicedyrektor.
 2. Dyrektor szkoły lub wicedyrektor przyjmuje skargi i wnioski codziennie od godz. 8.00 do 14.00
 3. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, a także ustnie do protokołu.
 4. Pracownik szkoły, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, obowiązany jest przekazać ją niezwłocznie dyrektorowi.
 5. Dyrektor prowadzi rejestr skarg i wniosków.
 6. Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje społeczne podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w takim samym trybie, jak skargi i wnioski osób fizycznych i prawnych.
 7. Do rejestru wpisuje się także skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego – anonimy.
 8. Rejestr skarg uwzględnia następujące rubryki:

a)      liczba porządkowa,

b)      data wpływu skargi/wniosku,

c)      data rejestrowania skargi/wniosku,

d)      adres osoby lub instytucji wnoszącej skargę/wniosek,

e)      informacja na temat, czego dotyczy skarga/wniosek,

f)        termin załatwienia skargi/wniosku,

g)      imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za załatwienie skargi/wniosku,

h)      data załatwienia,

i)        krótka informacja o sposobie załatwienia sprawy,

 1. Do rejestru nie wpisuje się pism skierowanych do wiadomości szkoły.

 

Rozdział II

 

Kwalifikowanie skarg i wniosków

 

 1. Kwalifikowania spraw jako skargi lub wnioski dokonuje dyrektor.
 2. Każda sprawa zakwalifikowana przez dyrektora jako skarga lub wniosek wpisywana jest do rejestru skarg i wniosków.
 3. Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, dyrektor wzywa wnoszącego o wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
 4. Skargi/wnioski, które nie należą do kompetencji szkoły, należy zarejestrować, a następnie pismem przewodnim przesłać zgodnie z właściwością, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego albo zwrócić mu sprawę wskazując właściwy organ, kopię pisma zostawić w dokumentacji szkoły.
 5. Skargi/wnioski, które dotyczą kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, należy zarejestrować, następnie pismem przewodnim przesłać odpisy właściwym organom, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego, a kopie zostawić w dokumentacji szkoły.
 6. Skargi/wnioski anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania.
 7. Dyrektor może informacje zawarte w anonimowej skardze/wniosku wykorzystać w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego.

 

 

Rozdział III

 

Rozpatrywanie skarg i wniosków

 

 1. Skargi/wnioski rozpatruje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.
 2. Z wyjaśnienia skargi/wniosku sporządza się następującą dokumentację:

a)      oryginał skargi/wniosku,

b)      notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego,

c)      materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku,

d)     odpowiedź do wnoszącego, w której został powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem,

e)      inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga.

 1. Odpowiedź do wnoszącego winna zawierać:

a)      oznaczenie organu, od którego pochodzi,

b)      wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku,

c)      faktyczne i prawne uzasadnienie, jeżeli skarga/wniosek została załatwiona odmownie,

d)     imię i nazwisko osoby rozpatrującej skargę.

 1. Pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana jest w sekretariacie szkoły.

 

Rozdział IV

 

Terminy rozpatrywania skarg i wniosków

 

 1. Skargę/wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki.
 2. Skargę/wniosek rozpatruje się:

a)      do czternastu dni, gdy skargę wnosi poseł na Sejm, senator lub radny,

b)      do miesiąca, gdy wszczyna się postępowanie wyjaśniające,

c)      do dwóch miesięcy, gdy skarga/wniosek jest szczególnie skomplikowana,

 1. Do siedmiu dni należy:

a)      przesłać skargę/wniosek do właściwego organu z powiadomieniem wnoszącego lub zwrócić ją wnoszącemu ze wskazaniem właściwego organu, jeżeli skarga/wniosek została skierowana do niewłaściwego organu,

b)      przesłać skargę/wniosek do wnoszącego z odpowiednim wyjaśnieniem, jeżeli trudno jest ustalić właściwy organ lub gdy właściwy jest organ wymiaru sprawiedliwości,

c)      przesłać odpisy skargi/wniosku do właściwych organów z powiadomieniem wnoszącego, jeżeli sprawy w nich poruszane dotyczą różnych organów,

d)      przesłać informację do wnoszącego o przesunięciu terminu załatwienia skargi/wniosku z podaniem powodów tego przesunięcia,

e)      zwrócić się z prośbą do osoby wnoszącej o przesłanie dodatkowych informacji dotyczących skargi/wniosku,

f)        udzielić odpowiedzi w przypadku ponowienia skargi/wniosku, w której brak jest wskazania nowych okoliczności sprawy.