SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚLEMIENIU

Przedmiot działania i kompetencje

  1. Szkoła działa jako jednostka budżetowa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa budżetowego oraz statut.
  2. Przedmiotem działania szkoły jest:
    a) zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania,
    b) przeprowadzenie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
    c) zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
    d) realizację przyjętego szkolnego zestawu programów 
  3. Szkołą kieruje dyrektor powołany przez Wójta Gminy Ślemień
  4. Koszt utrzymania szkoły oraz wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i innych pracowników   pokrywa budżet Gminy Ślemień z dotacji celowej budżetu państwa
  5. Mienie szkoły stanowią oddane w użytkowanie nieruchomości oraz środki trwałe i przedmioty nietrwałe, których stan, wartość i rodzaj określają odrębne dokumenty.