List Ministra Zdrowia do Rodziców.

Warszawa, 03 marca 2022

ZPR.740.1.2022.AW

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie,

pragnę Państwu przypomnieć, że wszystkie dzieci i młodzież w Polsce, do ukończenia 19 roku życia, mają prawo do bezpłatnej profilaktycznej opieki zdrowotnej, w tym do okresowych testów przesiewowych i kompleksowych bilansów zdrowia.

U dzieci w wieku szkolnym wykonują je pielęgniarki albo higienistki szkolne (testy przesiewowe) oraz lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (bilanse zdrowia). Systematyczne wykonywanie testów przesiewowych oraz badań bilansowych u dzieci pozwala na wczesne wykrycie nieprawidłowości rozwoju, zaburzeń i chorób oraz na szybkie rozpoczęcie leczenia i przeciwdziałanie postępowi choroby. W wielu przypadkach chroni też przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi odczuwanymi w późniejszych latach.  Wizyta  profilaktyczna  to  także  dobry  moment  na  rozmowę z lekarzem o wszystkim, co niepokoi Państwa w rozwoju i zachowaniu dziecka, zadawanie pytań dotyczących zdrowego stylu życia oraz wyjaśnienie wątpliwości co do informacji docierających z różnych, nie zawsze wiarygodnych źródeł.

W przypadku dzieci i młodzieży szkolnej, badania są wykonywane w następujących

rocznikach1):

  • roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne2),
  • klasa III szkoły podstawowej,
  • klasa VII szkoły podstawowej,
  • klasa I szkoły ponadpodstawowej,
  • ostatnia klasa szkoły ponadpodstawowej do ukończenia 19 roku życia.

Szczególnie ważne jest wykonanie bilansu zdrowia przed rozpoczęciem nauki w szkole, gdyż jest wtedy oceniana tzw. zdrowotna gotowość szkolna, a wczesne wykrycie dysfunkcji pozwoli na podjęcie odpowiednich działań i dobry start w szkole.

Mając powyższe na uwadze, zachęcam Państwa do regularnego zgłaszania się ze swoimi dziećmi na badania bilansowe, które potwierdzą, że rozwój dziecka przebiega prawidłowo, a w razie potrzeby pozwolą odpowiednio wcześnie wykryć ewentualne problemy zdrowotne i podjąć niezbędne działania. Uczniowie do ukończenia 16 lat powinni zgłaszać się na badanie profilaktyczne w towarzystwie rodziców lub opiekunów prawnych. Uczeń kończący szkołę średnią jako osoba pełnoletnia, zgłasza się na badanie sam. Uwrażliwiam więc Państwa jako rodziców i opiekunów, aby zachęcali swoje pełnoletnie dzieci do zgłoszenia się na ostatnie badanie bilansowe przed wejściem w dorosłe życie.

Zalecenia konsultantów krajowych oraz przepisy prawne dotyczące opieki zdrowotnej nad uczniami  znajdują  się  na  ogólnodostępnej  stronie  internetowej  Instytutu  Matki i Dziecka www.medycynaszkolna.imid.med.pl.

 

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Waldemar Kraska
Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/

Wszystkie wpisy